تقویم و مناسبت ها
ساعت
شرح وظایف

اداره كل دفتر فني

                 گروه شهرسازي و معماري

گروه تدوين معيارها و ارزيابي طرح‌ها

گروه مشاوران و پيمانكاران

گروه حمل نقل وترافيك

ساير امور

 شرح وظايف اداره كل دفترفني

گروه شهرسازي و معماري

o       تهيه و تنظيم طرح هاي هادي و نقشه هاي تفصيلي شهرها.

o       پيگيری و نظارت بر روند تهيه طرح‌های هادی، جامع و تفصيلی شهرهای تابعه استان.

o       نظارت بر امور شهرسازی شهرهای تابعه استان و گزارشگيری از ميزان اجرای طرحهای توسعه شهری.

o       بررسي در زمينه تعيين محدوده قانوني شهرها و روستاها و پيشنهاد آن به مقامات مسئول.

o       همكاري با شهرداري‌ها و دهياري‌ها در زمينه تفكيك اراضي و تعيين بر و كف خيابان ها و ارائه راهنمائي‌هاي لازم به مسئولين امور ساختماني شهرداري‌ها.

o       مطالعه و بررسي بمنظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعيت و شرايط اقليمي منطقه.

o       ارسال دستورالعمل‌هاي قانوني مربوط به فضاي سبز و ارائه آن به شهرداري‌ها و دهياري‌ها براي اجرا.

o       اظهارنظر در مورد فروش اراضي شهرها.

  گروه تدوين معيارها و ارزيابي طرح‌ها

o       بررسي تصميمات متخذه در كميسيون‌هاي مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره رد يا قبول برندگان مناقصه.

o       كنترل و بررسي اعتبارات عمراني شهرداري ها و دهياري ها و ارائه راهنمائي‌هاي لازم در اتخاذ روش صحيح و رعايت اولويت‌ها در تنظيم برنامه‌هاي عمراني .

o       نظارت كلي بر اجراي طرح هاي عمراني و فني استان و ارائه گزارش لازم به مقامات استان .

o       تهيه قيمت‌هاي پايه استان و ضرائب منطقه‌اي با توجه به شرايط خاص هر منطقه و پيشنهاد به مراجع ذيربط براي تأئيد.

o       مستندسازي تجربيات فني و اجرائي به منظور بهره برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن.

o       هماهنگي‌برگزاري دوره‌هاي آموزشي در زمينه آشنائي دستگاه‌هاي اجرائي، مشاوران و پيمانكاران با نظام فني، اجرائي طرح‌ها و ضوابط آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آن.

o       نظارت بر برنامه‌هاي عمراني و گزارش‌گيري مستمر از پيشرفت برنامه‌هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به واحدهاي استاني سازمان‌هاي اجرائي مربوطه به‌منظور رفع موانع.

o       نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و فنی ( تملک دارايی‌های سرمايه ای ) ملی و استانی در چهارچوب نظام نظارتي تدوين شده و گزارش‌گيري از پيشرفت برنامه‌ها و ارزيابي آنها.

o       ارائه گزارش نوبه‌اي و مستمر به دفتر فني وزارت كشور.

o       اجراي نظام فني و  اجرائي استان در چهارچوب نظام فني و اجرائي كشور.

o       تهيه و ترويج بكارگيري ضوابط واستانداردها و معيارهاي فني در پروژه‌هاي عمراني.

o       انجام امور مربوط به وظايف كارگروه فني استان و گروه‌هاي تخصصي مربوطه.

 

R    گروه مشاوران و پيمانكاران

o       بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران و مشاوران و كارشناسان استان.

o       ارتقاء تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمانكاران و شركت‌هاي پيمانكاري استان.

ساير امور محوله به دفتر فني:

o       تهيه نقشه هاي مربوط به طرح هاي عمراني واگذار شده به دفتر فني و شهرداريهاي استان.

o       تهيه برآورد هزينه اجراي طرح هاي عمراني واگذار شده به دفتر فني .

o       همكاري در امور مربوط به طرح هائي عمراني كه رأساًَ توسط استانداري انجام مي گيرد.

§        انجام طراحي، محاسبه و نظارت بخشي از ساختمان جديد استانداري ، مديريت بحران ، يادمان شهداي گمنام كوه خضر نبي (ع)، وادي السلام، باغ موزه دفاع مقدس و برخي از ساختمان دهياري‌ها و...

o       نظارت براجرای كارهای تاسیساتی پروژه هاي عمراني شهرها و روستاهای دارای دهیاری .

o       ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني و ساير مؤسسات دولتي براي پيشبرد عمليات عمراني در سطح استان .

o       تهيه گزارش پيشرفت پروژه هاي عمراني دفتر فني، شهرداري‌ها و دهياري‌ها جهت ارائه به مراجع ذي‌ربط.

o       پيگيري، نظارت و ارائه گزارش در خصوص پروژه هاي مهم عمراني استان.

o       انجام بازديدهاي دوره‌اي از پروژه‌هاي محوله استاني و ملي.

o       نظارت و پيگيري لازم در زمينه تأمين مصالح مورد نياز اجراي پروژه هاي عمراني دفتر فني، شهرداري‌ها و دهياري‌ها و مراقبت در حفظ و توزيع مصالح.

o       اجراي وظايف مربوط در خصوص تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳كل كشور و آئين نامه مربوط به معادن شن و ماسه وخاك رس معمولي در سطح استان.

o       برنامه‌ريزي روش استفاده صحيح از ماشين آلات موجود استان براساس دستورالعمل‌ها.

o       انجام امور دبيرخانه‌ای کميسيون ماده 28 قانون برگزاری مناقصات.

o       شرکت در جلسات کميته برنامه‌ريزی شهرستان‌ها.

o       عضويت در کميسيون‌ ماده 5 قانون شهرداري.

o       عضويت در کميسيون‌ ماده 13 آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها.

o       عضويت در كارگروه آمايش سرزمين.

o       عضويت در كارگروه امور زير بنائی و شهرسازي و كميته فني ذيل آن.

o       عضويت در کميسيون‌های ماده 100 شهرداري‌هاي استان.

o       عضويت در کميسيون‌های تجديدنظر  ماده 100 شهرداري‌هاي استان.

o       عضويت در كميته فني سيما و منظر شهري ذيل كميسيون ماده 5

o       عضويت در ستاد هماهنگي مناسب سازي تردد معلولان و كميته انطباق ذيل آن

o       موارد مرتبط با نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي

o       عضويت در كميته فني نمادهاي انقلاب و معماري ايراني اسلامي

o       عضويت در شوراي مسكن استان و پيگيري موارد مرتبط.

o       عضويت در كارگروه پشتيباني آموزش و پرورش.

o       عضويت در كارگروه ساماندهي فضاهاي اداري.

o       عضويت در كارگروه گردشگري و كميته فني ذيل آن.

o       عضويت در كارگروه ساماندهي گلزار مطهر شهداي استان

o       پيگيري و هماهنگي امور مرتبط با پروژه هاي مسكن مهر.

o       پيگيري و هماهنگي امور مرتبط با طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستائي.

o       عضويت در كارگروه مشاوران جوان استاندار.

o       دبيري كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه‌ها.

o       رياست كميته مديريت انرژي

o       عضويت در كميته كارشناسي هيأت تخلفات اداري در امور فني.

o       همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي استان در زمينه ارائه راهنمايي فني، حقوقي قراردادي در جهت پيشبرد صحيح پروژه‌هاي استان.

o       دبيري شوراي هماهنگي حمل و نقل و ترافيك استان.

o       برگزاري جلسات كميته فني جهت بررسي وتهيه طرح ها و ارائه پيشنهادات به شوراي ترافيك

o       برگزاري كميته اجرايي ذيل كميته فني جهت اجرايي نمودن مصوبات

o       نصب و ارتقاء سيستم هاي هوشمند كنترل ترافيك (ITS , VMS )  

o        پيگيري طرح ها و مصوبات كميسيون ايمني راههاي استان 

o       پيگيري امورات مربوط به بخش حمل و نقل درون و برون شهري در بخش هاي ريلي،جاده اي و هوايي

 

اداره كل فنی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد